מחקר חדש: כיצד לטפל במצב שכיח בילדים עם ADHD והפרעות חרדה – האם CBT מועיל?

 

טיפול קוגניטיבי התנהגותי לילדים עם חרדה והפרעת קשב והיפראקטיביות נלוות

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for Children with Anxiety and Co-morbid Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), Karen L. Gould, JAACAP, Article in Press

מחקר חדש שמטרתו לקבוע אם הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD), שנלוות להפרעת חרדה אצל ילדים מגיבה היטב לטיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT). כמו כן לבחון שינויים בסימפטומים של ADHD לאחר טיפול בחרדה ראשונית. התוצאות הראו שלא הפרעת ADHD ולא ADD ניבאו תגובה או הפוגה בילדים שהפרעות חרדה הן ראשוניות אצלן. אם כי ילדים עם ADHD הראו שיפור מתון אך משמעותי בסימפטומים של ADHD לאחר טיפול עם CBT לחרדה. מסקנות הממצאים הנוכחיים תומכים ב-CBT המבוסס על טיפול בחרדה אצל ילדים עם ADHD שאינו ראשוני.
מחקר נוסף צריך לבחון האם התוצאות החיוביות שדווחו יכולות להיות מורחבות לטיפול בילדים עם ADHD ראשוני או חמור. 
המחקר בוצע במדגם של 842 ילדים גילאי 5 עד 18 שקיבלו CBT להפרעת חרדה ראשונית. תת-קבוצה של 94 ילדים עמדה בקריטריונים של אבחנת ADHD בדרגת חומרה מתונה עד בינוני (mild to moderate) רובם מורכבים מתת-קבוצה של ׁADD 61, והיתר ADHD 27. התוצאה הוגדרה כתגובה לשינוי בחומרת ההפרעה או היעלמות (היעדר האבחנה הראשונית) בכל נקודת זמן לאחר מעקב טיפולי של 3 ו- 6 חודשים. תוצאות נותחו באמצעות מודלים ליניאריים ולוגיסטיים מעורבים.
חרדה והפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) הן שתי ההפרעות הפסיכיאטריות הנפוצות ביותר בקרב צעירים, כאשר כל אחת מהן משפיעה על 5% מהילדים בכל זמן נתון, עם שיעור תחלואה נלוות של כ-25%. מצבים אלה קשורים למצוקה ולירידה משמעותיים בתפקוד חברתי ואקדמי שעלולים להמשיך לבוגרים, ותחלואה הנלוות גורמת לליקויי תפקוד גדולים יותר מאשר כאשר ההפרעה לבד.
ADHD מאופיינות בליקוי מתמשך של סימפטומים לחוסר קשב, היפראקטיביות ו אימפולסיביות. ישנם שלושה תתי-סוגים של ההפרעה: ADHD, ADD, HD. למרות שטיפולים תרופתיים בדרך כלל יעילים יותר בטיפול ב-ADHD, טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (CBT) נחשב ל- gold standard בטיפול במגוון של הפרעות חרדה אצל ילדים, כולל הפרעות חרדת נפרדות, פוביות ספציפיות, הפרעת חרדה חברתית והפרעת חרדה כללית.
עם זאת, הועלו חששות שונים לגבי התאמת CBT לילדים עם ADHD. לדוגמה, ליקויים בתפקוד ביצועי עלולים לפגוע ביכולתם של הילדים לעסוק בפעילויות מטה-קוגניטיביות או לשמור על תשומת הלב במהלך החשיפה, וליקויים כאלה יכולים להימשך גם כאשר ילדים נוטלים תרופות.

בסקירת ספרות דווח על ניגוד בין ממצאי מחקרים על יעילות טיפול CBT לחרדה באוכלוסייה זו. במחקרים שדיווחו על הפרעות קשב (ADHD), למשל, בהשוואה להפרעות התנהגותיות כקבוצה רחבה יותר, לא נמצאו תמיד השפעות לטיפול, וגם כאשר נראו מיד לאחר הטיפול הן לא התמידו במעקב. לפי המחקרים לא נמצא דפוס ברור בהפוגה של חרדה לעומת תגובה של תוצאה, כאשר מחקר אחד מצא אפקט חיזוי חזק יותר עבור רמיסיה מאשר תגובה, ומחקר אחר מצא את ההיפך.
בניגוד להשערת החוקרים במחקר זה, לאחר טיפול CBT בתחלואה של ADHD לא ניבאה תגובה או הפוגה של חרדה ראשונית (פרימארית). מאידך כפי ששיערו החוקרים, סימפטומים של ADHD השתפרו באופן משמעותי לאחר CBT לחרדה, עם מעקב של 6 חודשים. שיפור היה אמנם צנוע, כשהמשתתף הממוצע השתפר בכ-1 עד 1.5 נקודות בסולם החומרה של ADIS-IV-P /C; עם זאת, במדגם ADHD, בדרגת חומרה קלה עד בינונית, זה היה מספיק עבור שליש מהילדים לעבור למצב של תת-סף לאבחון ההפרעה. בניגוד להשערת החוקרים, נראה כי השיפור ב-ADHD לא היה קשור עם שיפור בחרדה, משום ששינוי בחומרת החרדה לא ניבא לתוצאות להפרעת ADHD.
מחקרים קודמים על ADHD נלוות, כמנבאי תגובה לטיפול, דיווחו על ממצאים מעורבים; עם זאת, במחקר הנוכחי התוצאה היתה אפס, ומקרה של אפקט חיזוי נראה חלש. מבין שלושה מחקרים קודמים, שבדקו הפרעות חרדה רבות, רק באחד מהם נמצא כי ל-ADHD הייתה השפעה שלילית על התגובה לטיפול. מחקר זה היה קטן בהרבה מהמחקר הנוכחי, ומשמעות ההשפעה לא נמשכה במעקב.
מחקרים מעטים על טיפול בחרדה דיווחו על שיפור מקרי של הפרעות נלוות. הממצא במחקר זה לגבי שיפורים ב-ADHD עולה בקנה אחד עם זה של מחקר אחר, אשר מצא שיעור של רמיסיה משמעותית ב-ADHD של 69% לאחר CBT שנשמרה גם במעקב. למרות שהמחקר הנוכחי מצא כי תגובה טובה לחרדה לא חוזה תגובה ל-ADHD. קנדל וחבריו, דיווחו כי אלו שהראו שיפור בחרדה ראשונית הראו רמיסיה בתחלואה נלווית, המקשרת בין שיפור בהפרעה הראשונית לבין שיפור בהפרעות הנלוות. מחקר נוסף נדרש כדי לקבוע אם שינויים בסימפטומים של ADHD קשורים לשיפורים בחרדה, והאם קשר זה הוא ספציפי לילדים מסוימים או זה המצב הטיפולי.
חוזק חשוב במחקר זה היה המדגם הגדול. מחקרים קודמים על תגובה לטיפול ב-ADHD וחרדה כללו בין 11 ל- 26 משתתפים עם ADHD מאובחנים בהשוואה לדגימת המחקר של 94. השימוש במחקר בראיונות קליניים כדי לקבוע אבחנה מציע יתרונות מסוימים על פני מדדים בקנה מידה, שבו תסמינים של חוסר תשומת לב ו hyperactivity משולבים בדרך כלל למדד אחד, ללא קשר לחומרה הקלינית. השימוש בריאיון קליני אבחנתי איפשר לשלוט בהפרעות התנהגותיות הנלוות בילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז, אשר יכולות להשפיע על התגובה לטיפול חרדה.
מגבלה ניכרת במחקר זה הייתה הוצאה של ילדים שהפרעות קשב וריכוז שלהם היו ראשוניים או חריגים בחומרתם. משתתפים היו ילדים עם חרדה ראשונית המופיעה במרפאת חרדה, וייתכן שאינם מייצגים את כל בני הנוער עם חרדה והפרעות קשב וריכוז. במיוחד, ייתכן שהם היו עם יותר מוטיבציה להשתתף בטיפול חרדה מאשר ילדים עם ליקויים חמורים יותר ב-ADHD. שילוב של ילדים עם ADHD חמור או ראשוני בניסויים עתידיים של טיפול בחרדה נלוות יתייחסו לחסר זה. עם זאת, רק שליש הילדים עם ADHD המציגים טיפול חרדה במרפאה לא נכללו בקריטריונים של חומרה או ראשוניות, דבר המצביע על הכללה של הממצאים על הגדרות טיפול חרדה דומות. בנוסף, אבחנה של ADHD נעשתה בהתבסס על ראיונות ילדים והורים, בעוד שסטנדרט הזהב של ADHD מחייב דירוג של המורה כדי להעריך ביסודיות את ההשפעה המצטלבת של הסימפטומים. יתר על כן, המדגם במחקר כלל מעט מאוד ילדים עם ADHD-H. מגמות לקראת תגובה טובה יותר בילדים עם ADHD-H היו ברורים בבדיקות חזותיות של נתונים, אך לא היו משמעותיים בהתחשב במדגם הקטן. מחקרים עתידיים אמורים לכלול מספר גדול יותר של ילדים עם ADHD-H כדי להעריך את האפשרות של קשר מיוחד בין חרדה והיפראקטיביות כפי שהוצע על ידי מחקר קודם. כמו כן, המדגם כלל מספר משתתפים עם ADHD שנולדו עם הפרעות חרדה מסוימות, והממצאים צריכים להיחשב רלוונטיים ביותר לילדים עם הפרעת חרדה כללית פרימארית, הפרעת חרדה חברתית, או הפרעת חרדה ההפרדה. כאשר אנו בוחנים את הממצאים של שיפור הסימפטומים של ADHD, חשוב לזכור כי בניסויים של טיפול חרדה שהרכיב את מערך הנתונים, לא היתה קבוצת ביקורת לתוצאות ADHD. לכן, סיבתיות של שיפורים ADHD לא ניתן לייחס לטיפול. עם זאת, השיפורים המדווחים מסקרנים לאור הממצא הדומיננטי במחקר החרדתי הפרימרי של Kendall et al. וממצאים מספרות הטיפול ב- ADHD, כי ילדים עם חרדה עשויים להיות רגישים יותר לטיפול הפסיכו-סוציאלי מאשר אלו ללא תחלואה זו. בהתחשב בתנאים קליניים דומים לאלה שתוארו במחקר, טיפול בחרדה ראשונית בקרב ילדים עם הפרעת ADHD-נלוות עם גישה מבוססת ספר, עשויה להיות מעשית ומועילה. רמות גבוהות של פיקוח הורים במהלך טיפול ילדים יכול גם להשפיע על התוצאות. השערה זו לא נבדקה במחקר הנוכחי; עם זאת, היא נתמכת ע"י ממצאים המתעוררים כי מעורבות הורים בטיפול יכול להיות מועיל במיוחד עבור ילדים עם ADHD.
לסיכום, ילדים עם ADHD בדרגת חומרה מתונה עד בינונית עשויים ליהנות מתוצאות דומות של CBT המבוסס על קבוצת חרדה ראשונית בהשוואה לילדים חרדתיים אחרים ללא ADHD. ילדים אלו עשויים ליהנות גם מירידה קטנה בסימפטומים של ADHD שממשיכה לפחות שישה חודשים לאחר הטיפול.
אפשרי טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בילדים עם חרדה והפרעת קשב והיפראקטיביות.הפרעות חרדה (ADs) והפרעת קשב וריכוז (ADHD) הן שתי הפרעות פסיכיאטריות שכיחות ביותר בקרב בני נוער וכ-25% מבנות עם AD סובלות מהפרעות קשב ADHD. ילדים עם AD ו- ADHD מעידים על פגיעה גדולה יותר מאלו עם הפרעה אחת לבדה, מה שהופך אותם לאוכלוסייה פגיעה במיוחד הזקוקה לטיפול יעיל. למרות שבסיס ראיות חזק תומך ביעילות טיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT) לטיפול בחרדה אצל ילדים, אין כמעט מידע שינחה את המתרגלים לגבי הדרך הטובה ביותר לטפל באלו שאובחנו עם AD יחד עם ADHD. התעוררו שאלות באשר לליקויים קוגניטיביים, הקשביים והתנהגותיים הקשורים ל-ADHD, אשר מפריעים ליכולתם של ילדים אלה להפיק תועלת מ- CBT לחרדה.  האם הסחות הדעת והפעילות יתר על המידה האופייניות ל-ADHD מעכבות, אולי באופן דיפרנציאלי, את יכולתם של ילדים אלה לקבל ביעילות טיפול CBT לחרדה, למשל פסיכואדוקציה, רה-ארגון קוגניטיבי, וחשיפה טיפולית.
הערותיי: מחקר חשוב זה דן בטיפול בילדים עם ADHD והפרעות חרדה, מקרים מורכבים ולעיתים עקשנים לטיפול.מחקרים עדכנים הראו כי 70.2% מילדים/נערים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) היו בשלב מסוים עם לפחות תחלואה פסיכיאטרית נלוות אחת, ובשליש מבנות (36%) עם ADHD יש הפרעה נלוות של חרדה כמו הפרעת חרדה כללית (עם בגרותן מחציתן שקלו התאבדות). משמע ADHD עם הפרעה נפשית נלווית היא שכיחה מאד ומורכבת, אשר מחמירה את הפרעת הקשב, ומהווה סוגיה טיפולית לא פשוטה. לפיכך, כול מחקר כזה על טיפול ב- ADHD עם הפרעות חרדה, יכול לכוון ולתרום להבנה והתקדמות בטיפול.במחקר זה הקפידו לראשונה לעשות הפרדה בין סוגי הפרעות: ADHD, ADD, HD; חומרת הפרעה; ומצבים של הפרעת חרדה פרימרית עם ADHD כהפרעה נלוות, והפוך ADHD פרימרי עם חרדה כהפרעה נלוות. אכן,חשוב מאד לעשות הבחנה בין דרגות חומרה של ADHD קל, בינוני וחמור, כי בכל מצב הפרעה באה לביטוי שונה וגם הטיפול שונה בהתאם. באשר להבדלה אם ADHD ראשוני והפרעת חרדה נלוות או ההיפך, המחקר מייחס לזה חשיבות טיפולית ומוצא הבדלים בתוצאות טיפול קוגניטיבי (CBT), כך שראוי שמטפלים וגם רופאים העוסקים בתחום יחשפו לתהליכיו מאפייניו ותוצאותיו.אני סבור שלמצב של ADHD עם חרדה צריך להיערך לטיפול מתאים לכל ילד, לא משנה איזו משתי ההפרעות היא ראשונית ואיזה נלוות, ולעיתים חרדה עלולה להופיע כתופעת לוואי לטיפול סטימולנטי ב-ADHD. לאור ניסיוני ראוי תחילה לטפל טיפול תרופתי בהפרעה הדומיננטית שפוגעת יותר בתפקודים עיקריים, ולאחר מכן לטפל בהפרעה השניה, ויש מצבים בצורך לטפל בשתי ההפרעות בו זמנית.
לדעתי תמיד בכול המקרים, יש להתחיל עם טיפול התנהגותי קוגניטיבי פסיכולוגי ולהתאימו למצב הילד, ולפי הצורך לשלב טיפול תרופתי מתאים. דנתי בזה רבות באתרי עם הצגת מקרים קליניים.

 

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s