שונות בסימפטומים של ASD בפעוטות מאפשר סיווג אוטיזם לארבע תת-קבוצות

התגלתה השתנות במסלול הסימפטומים של הפרעה בספקטרום אוטיזם (ASD) ע"י תצפיות חוזרות בגילאים מ 14 עד 36 חודשים

Variability in Autism Symptom Trajectories Using Repeated Observations from 14 to 36 Months of Age, So Hyun Kim PhD, Catherine Lord PhD, JAACAP Dec 2018

מחקר זה בחן את השונות בסימפטומים של הפרעה בספקטרום אוטיזם (ASD) אצל פעוטות שהופנו בחשד ל- ASD, שהיו בתצפיות תכופות מגיל 14 חודשים עד גיל 36 חודשים. סך הכל נערכו 912 תצפיות לפי מפרט לוח זמנים למעקב לאבחון אוטיזם (Autism Diagnostic Observation Schedule ADOS) אשר התקבלו מ-149 ילדים (103 ASD) שהיו במעקב מגיל 14 עד 36 חודשים.
תוצאות ניתוח של כל חומרת הסימפטומים הכללית, זיהו ארבע קבוצות: לא בספקטרום אוטיזם– 25%; חלה החמרה בסימפטומים– 27%; חל שיפור מתון– 25% ; בהחמרה מתמדת – 23%; שונות משמעותית במסלולי הסימפטומים נצפתה בקרב פעוטות שהופנו בחשד אפשרי ל-ASD. ממצאים אלה מדגישים את החשיבות של ניטור סימפטומים אינדיבידואליים בתוך תחומים סימפטומים רחבים יותר, כאשר מבצעים הערכות חוזרות ונשנות לילדים צעירים החשודים ב- ASD
השתנות משמעותית במסלולים של חומרת סימפטומים של ASD נצפתה במדגם הנוכחי של 149 תינוקות ופעוטות שהופנו בחשד ל-ASD אפשרי. בהתבסס על תצפיות תכופות של חומרת הסימפטומים ASD, זוהו ארבע קבוצות/מסלולים של ילדים שהראו דפוסים שונים של מסלולי סימפטומים בגיל 1 שנה עד 3 שנים:
קבוצה אחת: 23% מהמדגם סווגו כמציגים יציבות יחסית של רמת סימפטומים חמורה. קבוצה שניה: 25% הציגו רמות סימפטום מתונות שהראו שיפור מתון במהלך שנות הגן המוקדמות. תסמיני ASD כוללניים בילדים בשתי קבוצות אלה הופיעו מוקדם יותר, לפני יום ההולדת השני שלהם, בדומה לילדים שאופיינו כמראים דפוסים של "התחלה מוקדמת" של אוטיזם במחקרים בעבר.
קבוצה שלישית: לעומת זאת, קבוצה אחרת כללה ילדים שציוניהם נותרו בעקביות מתחת לסף ADOS, עבור סיווג ASD .זאת קבוצת Non-spectrum 25% מהמדגם. כצפוי, רוב הילדים הללו מעולם לא קיבלו אבחון ASD, אך במקום זאת אובחנו עם עיכובים בשפה או עיכובים התפתחותיים כוללניים (47%) או ללא אבחנה קלינית (53%).
קבוצה רביעית: שחלה בהן החמרה (27% מהמדגם) הראו רמות סימפטומים מתונות בנקודת ההתחלה שהחריפו במשך הזמן. רמות הסימפטומים של קבוצה רביעית זו נותרו נמוכות יותר מהקבוצה הראשונה המציגה יציבות יחסית ברמת הסימפטומים החמורה המתמשכת בגיל 3.
ארבע הקבוצות נבדלות באופן משמעותי ביכולות המילוליות והקוגניטיביות בהערכות הבסיסיות הראשוניות ובהערכות הסופיות. מדגם המחקר כלל ילדים שהופנו על ידי הורים ואנשי מקצוע שחששו להתפתחות הילדים. לפיכך, הממצאים מעידים על צורך בהכשרת רופאים לבצע הערכות מוקדמות מקיפות כדי לפקח על התפתחותם של ילדים בסיכון או ילדים עם ASD, בעיקר ילדים בעלי יכולת גבוהה יותר שאינם עומדים בקריטריונים מלאים עבור ASD בביקור הראשוני, על מנת למקסם ניטור מתמשך המאמצים לקדם אבחון מוקדם יותר, מדויק יותר.
מעודד, כאשר מסלולים של תסמינים נבדקו, נמצא כי רוב הילדים הראו שיפורים בולטים במספר התנהגויות ספציפיות לאורך זמן. שינויים אלו שיקפו שיפורים במיומנויות תקשורת כגון רמת השפה הכוללת, רמת ההבעה. על שיפור במיומנויות התפתחותיות דווח גם במחקרים שבחנו מסלולים ארוכי טווח אצל ילדים עם ASD, כולל אלו שהראו הרעה בסימפטומים מילדות מוקדמת ועד גיל התבגרות. ממצאי המחקר מצביעים על כך שמיומנויות התפתחותיות כלליות, במיוחד בתחום התקשורת הלא מילולית והמילולית, ממשיכות להשתפר אצל מרבית הילדים עם ASD, ללא הבדל בין המסלולים המחמירים או היציבים של תסמיני האוטיזם הבסיסי. מבט מקרוב על קבוצת "שיפור מתון" מדגיש שלושה ממצאים חשובים. ראשית, השפעה החברתית של קבוצה זו השתפרה עם הזמן, בעוד שהתנהגותם החוזרת ונשנית נותרה יציבה יחסית, והדגימה שתת-תחומים אלה מפגינים מסלולים שונים. שנית, בעוד שהילדים הציגו שיפורים בהופעה, תגובה לשמם, כמות הידברויות חברתיות, ייזום של תשומת לב משותפת ועריכת גישות במהלך משימות התעלמות, לעומת זאת תכונות הליבה האחרות של ASD היו יציבות למדי לאורך זמן כמו, הנאה משותפת ירודה , קשר עין, ושילוב של מבט עם מצבי תקשורת אחרים. זה מדגיש כי תחומים של מגוון סימפטומים רחב של מיומנויות והתנהגויות שעלולות להגיב אחרת להתערבות טיפוליות ו/או התבגרות כללית. לבסוף, דפוסי השיפור והיציבות שנצפו בקבוצת "שיפור מתון" לא נצפו תמיד בקבוצות האחרות של הילדים. שלושת האשכולות תומכים בנוכחות תת-קבוצות של ASD, המראים דפוסים שונים של מסלולים לאורך זמן.
לתוצאות אלו יש השלכות חשובות על רופאים וחוקרים המנסים למדוד שינויים התנהגותיים ב-ASD, במיוחד להערכת יעילות הטיפול. תוכניות התערבות רבות מיועדות לכישורים ספציפיים, חשוב לציין כי ציונים בתחום מוגדר היטב עשויים שלא לשקף רווחים הקשורים לטיפול, שכן שיפורים בכישורים האישיים עשויים להיות מוסווים ע"י החמרת תסמינים אחרים. מצד שני, שיפורים במיומנויות ספציפיות עשויים לשקף רווחים התפתחותיים כלליים, שלאו דווקא במקביל תחול ירידה בתסמיני ASD. אפילו בתוך אשכולות מסלולים, נצפתה השתנות אינדיווידואלית גדולה בחומרת הסימפטומים, דבר המצביע על צורך בשימוש בשיטות סטטיסטיות כדי לקחת בחשבון את ההטרוגניות הפנים-אישית ביחס לזמן.

המחקר הנוכחי השתמש בתצפיות תכופות ממספר גדול יחסית של ילדים עם ASD, החל מגיל 1 עד 3 שנים, כדי לזהות מסלולי סימפטומים שונים במהלך תקופה התפתחותית המסומנת בשינוי מהיר. אולם, התצפיות מוגבלות לשלוש שנות החיים הראשונות. בנוסף, מכיוון שילדים הופנו בגילאים שונים ונבדקו במרווחי זמן שונים, זמינות הנתונים השתנתה לכל נקודת זמן נתונה.נדרש שכפול בדגימות האורך שלאחר גיל הגן או בגיל בית הספר. למרות שעדיין נמצאו הבדלים משמעותיים סטטיסטית בין קבוצות ASD השונות על כל הפריטים המשוחזרים, הפרשנות של השוואות ברמת פריטים על פני מודולים שונים צריכה לקחת בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית שההקשר ורמת הדרישות למשימות. שונות משמעותית במסלולי סימפטום נצפתה בקרב פעוטות שהופנו בחשד ל- ASD אפשרי. למרות שרמות הסימפטומים של רוב הילדים עם ASD י(55%)  היו יציבים יחסית בגיל שנה אחת עד 3 שנים, תת-קבוצה (20%) הראתה תסמינים קלים שהחריפו עם הזמן, בעוד מיעוט משמעותי אחר (25%) הראה שיפור במצב החברתי וכישורי תקשורת.
בעוד שתסמיני ASD רבים היו יציבים יחסית לאורך זמן, מיומנויות התפתחותיות או תקשורתיות רבות הראו לעיתים שיפורים בולטים אצל פעוטות רבים. תוצאות אלו מדגישות את החשיבות של המשך הניטור והערכה תקנית של פעוטות בסיכון ואלה המופנים לטיפול ב- ASD, תוך שימת דגש על מסלולי סימפטומים אינדיבידואלים בעת הערכת התגובה לטיפול או להתבגרות כללית. בהתחשב בשונות במסלולי סימפטומים שנצפו במהלך תקופה הידועה בשינוי התפתחותי מהיר, ילדים המקבלים אבחנה של ASD או הנמצאים בסיכון או מופנים ל- ASD אפשרי, אך מציגים דפוסי סימפטומים "לא ברורים" או "תת-סף" יש להעריך מחדש בתוך 3 עד 6 חודשים כדי להעריך את ההתפתחות המתמשכת והאתגרים המתעוררים שעלולים להיות בעלי השלכות לאבחון ולטיפול.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s