הוכחות באשר להשפעות המותנות במינון תרופות ממריצות על תפקוד נוירוקוגניטיבי בילדים עם ADHD

Editorial: Evidence Concerning Dose-Dependent Effects of Stimulants on Neurocognitive Function in Children with ADHD
Sinead M. Rhodes, Centre for Clinical Brain Sciences Uni of Edinburgh JAACAP, 2021

השאלה כיצד ממריצים (תרופות סטימולנטים) משפיעים על התפקוד הקוגניטיבי בילדים עם הפרעת קשב ריכוז והיפראקטיביות (ADHD) היא שאלה מאתגרת שנחקרה במחקרים רבים. חלק מהאתגר טמון בקושי לבחון את מגוון התפקודים הקוגניטיביים אשר מוכחים כיום כתחומי קושי בתוך מחקר בודד. מחסור במחקרים שבדקו את ההשפעות ארוכות הטווח של טיפול תרופתי ערער גם הוא את התקדמות הידע בתחום זה. כאשר המחקר הזמין משולב, מהי המסקנה לגבי השפעות של סטימולנטים ממריצים על התפקוד הנוירוקוגניטיבי?

Vertessen et al. השתמשו בסינתזה נרטיבית ומטה-אנליזה כדי לשלב את המחקר שפורסם בנושא זה. הם בחנו שאלות מפתח באשר האם ההשפעות מוגבלות להיבטים ספציפיים של תהליכים קוגניטיביים, כגון תפקודים ניהוליים (executive functions), והאם יש השפעות פוגעות כלשהן. הסקירה שלהם מתבססת על סקירה שיטתית ומטה-אנליזה קודמת שדיווחה על השפעות חיוביות של מתילפנידאט בהשוואה לפלצבו שעברו מטה-ניתוח ב-36 מחקרים. בסקירה זו, דווחו שיפורים בהיבטים של תפקודים ניהוליים (זיכרון עבודה, עכבות) ותהליכים קוגניטיביים מסדר נמוך (זיכרון לא ביצועי, זמן תגובה, שונות).

Vertessen et al. הוסיף 7 שנים נוספות של עבודה לסקירה השיטתית הקודמת. הם גם הרחיבו את הבחינה של תפקודים ניהוליים כדי לכלול גמישות קוגניטיבית. השאלה הכוללת והחדשה של המחברים התייחסה להשפעות המינון על התגובה של מתילפנידאט. הם היו להוטים לבחון את טווח ההשפעות החיוביות וגודל ההשפעות על פני מינונים נמוכים עד גבוהים ולזהות השפעות פוגעות פוטנציאליות עם הגדלת המינון. הם ניתחו מטה אנליזה של 31 מחקרים עם 804 משתתפים. כל המחקרים הכלולים דורגו כבעלי סיכון נמוך להטיה.

המחברים מדווחים על מספר ממצאים חשובים. ראשית, ל-methylphenidate היו השפעות מועילות על כל ההיבטים של התפקוד הנוירוקוגניטיבי. לא נצפו השפעות פוגעות במינונים שנבדקו. השפעות תלויות מינון נצפו על תפקודים קוגניטיביים מסדר נמוך ותסמיני ADHD עם שיפור גדול יותר עם הגדלת המינון. לא נצפו השפעות מינון על תפקודים ניהוליים מסדר גבוה. גודלי ההשפעה של מתילפנידאט על תפקודים קוגניטיביים היו קטנים בעיקר, למעט גדלי השפעה בינוניים על שונות בתגובה וגמישות קוגניטיבית. לעומת זאת, ההשפעה של תרופות על תסמיני ADHD הייתה קשורה לגודל אפקט גדול. כפי שהכותבים מסכמים, ממצאיהם מצביעים על הטרוגניות מהותית להשפעות של מתילפנידאט על תפקוד קוגניטיבי.

מודלים מוקדמים של תפקוד ניהולי בהפרעות קשב וריכוז התמקדו במרכיבים בודדים, למשל עכבות או זיכרון עבודה. המטה-אנליזה של Vertessen et al.  מתבסס על מחקר שהעריך מערך רחב יותר של היבטים של פונקציות ניהוליות. בעוד שהשפעות של מתילפנידאט שולבו בסקירה זו על פני מה שייחשב כתחומי הליבה של פונקציות ניהוליות, הרעיון של פונקציות ניהוליות רחב יותר. לדוגמה, תכנון, פתרון בעיות, ניטור עצמי, וניהול זמן אינם מוערכים בסקירה הנוכחית. התכנון הודגש כמרכזי בתפיסה של פונקציות ביצועיות, עדכנו מודלים קודמים של פונקציות ביצועיות. מחקרים רבים דיווחו על קשיים בתחומים רחבים יותר של תפקוד ניהולי בילדים עם ADHD. חלקם בחנו את השפעת התרופות, אך מחקרים אלו הם קטנים במספר ואינם נכללים במטה-אנליזה זו.

כיצד ממצאים אלו ממפים ליקוי תפקודי בהפרעות קשב והיפראקטיביות (ADHD)? בספרות הרפואית דווח על חוסר השפעות חיוביות ארוכות טווח של חומרים ממריצים (סטימולנטים) על תוצאות תפקודיות. על פני מספר סקירות שיטתיות אחרונות, תועדו קשרים ויחסים הדדיים בין תפקודים ניהוליים לבין למידה אקדמית ב ADHD, הן ביחס למתמטיקה  והן לשפה (קריאה, כתיבה, דיבור והקשבה). מדוע אם כן הלמידה האקדמית אינה משתפרת לאורך הזמן כאשר הטיפול התרופתי הוא משפר את הקשיים הקוגניטיביים הבסיסיים? עדויות מהמחקר הנוכחי מצביע על כך שההשפעות החיוביות של תרופות על התפקוד הקוגניטיבי המדווחות במטה-אנליזה זו הן השפעות ארוכות טווח. עם זאת, נראה שזה עדיין לא מתורגם לשיפור תפקוד ארוך טווח, כמו שיפור בהישגים אקדמיים. אולי עלינו לחשוב על מערך הקשיים הרחב יותר הקשור לתפקוד ניהולי, כגון תכנון, בקרה עצמית, ניהול זמן ופתרון בעיות. אלו הם תחומי תפקוד שהם מרכזיים בניווט מוצלח בחיי בית ספר ובבית ובמערכות יחסים אפקטיביות. מחקר עתידי בתחום זה יועיל כדי להגיע למסקנות סופיות לגבי השפעת התרופות על התוצאות התפקודיות.

הקשר בין ביצועים במשימות נוירו קוגניטיביות לבין התנהגויות הקשורות לתפקוד ניהולי בחיי היום יום הועמד בסימן שאלה במחקרי התערבות לא תרופתיים (Miranda 2011). בעוד שמשימות נוירו-קוגניטיביות הן כלי רב עוצמה בהבנת מגוון הקשיים הקוגניטיביים המתרחשים לצד תסמיני הפרעת קשב וריכוז, התוקף האקולוגי שלהן בקשר להצביע על הקשיים התפקודיים שמראים ילדים אלו מוטלת בספק. זה חל במיוחד על מחקרים הכוללים בדיקות חוזרות, שכן המשימה כבר אינה חדשנית, היבט שהוא מרכזי בתפיסה של פונקציות ביצועיות. דרוש מחקר נוסף כדי לזהות כיצד ביצועים במשימות אלו עוברים לקשיי התפקוד הניהולי בחיים האמיתיים שילדים עם ADHD מראים בבית הספר, בבית ועם בני גילם, ואת תפקיד התרופות בשיפור הקשיים בחיים האמיתיים.

מסקנות המחקר: באופן מפתיע מעט מחקרים בדקו את ההשפעה המשולבת של טיפולים פסיכולוגיים ותרופות במונחים של השפעות מועילות ארוכות טווח. האם ניתן להשיג שיפורים תפקודיים ארוכי טווח עם תרופות ממריצות אם מיושמת גם התערבות פסיכולוגית? סוגיה קריטית בקביעת תשובה לשאלה זו מתייחסת להטרוגניות של תפקוד קוגניטיבי שנצפתה בילדים אלו ולהשפעה ההטרוגנית של תרופות כפי שדווחו בסקירה זו. הטרוגניות זו מעידה על כך שילדים עם ADHD זקוקים להתערבויות המותאמות לפרופיל הקוגניטיבי האישי שלהם ולתגובתם האישית לטיפול תרופתי. לסוגיה זו קשורים אירועים משותפים כמו אוטיזם והפרעת קואורדינציה התפתחותית-דיספרקסיה (Developmental coordination disorder-DCD). בסקירה של Vertessen et al. ובמאמר זה, ADHD  נידונה כאילו היא עומדת בפני עצמה, אך התרחשות משותפת של הפרעות נוירו-התפתחותיות היא הנורמה ולא היוצאת מן הכלל. זה שוב מעלה את החשיבות של חשיבה על ילד אינדיבידואלי בפני עצמו כאשר מתייחסים לאופן פעולת התרופה. עלינו להבין את הפרופיל הקליני והקוגניטיבי האישי של הילד לצד התגובה האישית שלו לתרופות כדי להבטיח שאפשרויות הטיפול יהיו אופטימליות.
לסיכום , מחקר חשוב מאד שלדעתי על כל קלינאי ליישמו בפועל כרפואה מותאמת אישית, ואז יושגו תוצאות טיפול טובות יותר למטופל.

עלייה בהפרעות אכילה בילדים ובני נוער במהלך COVID-19 וההשפעה על הטיפול בהן

The Rise of Eating Disorders During COVID-19 and the Impact on Treatment
Jace Reed, Katherine Ort, NYU Langone Health’s Department of Child and Adolescent Psychiatry, JAACAP, 2021 Article in Press

מאז תחילת מגיפת COVID-19, חיי היומיום שלנו השתנו באופן דרסטי. ארצות הברית עברה מספר פעמים סגרים ופתיחה מחדש שהשתנו בכל רחבי הארץ. השפעת המגיפה על הבריאות החברתית, הכלכלית, הפיזית והנפשית עדיין ממשיכה להתהוות. תחום אחד שמתחילים לזהות הוא השפעת המגיפה על הפרעות אכילה eating disorders (ED) בילדים ובני נוער. לטיפול ב-ED יש היסטוריה ארוכה של מחסומי טיפול שהחמירו עם המגיפה, מה שהופך את מציאת הטיפול לחולים הנזקקים לקשה משמעותית.

ההשפעות הבריאותיות והכלכליות של ED הן משמעותיות, ולכן יש להתייחס ברצינות לכל עלייה במצגות של מערכת הבריאות. כאשר גיל השיא של הופעת אנורקסיה נרבוזה (AN) ובולימיה נרבוזה (BN) הוא 13 עד 18 שנים, ו-16 עד 17 שנים בהתאמה. לאנורקסיה נרבוזה AN יש את שיעור התמותה הגבוה ביותר מכל מחלה פסיכיאטרית, 5% עד 6%.
מחקר על נטל המחלות הגלובלי משנת 2013, AN ו-BN בשילוב, היו הגורם ה-12 המוביל לשנת חיים מותאמת לנכות -DALYs [disability-adjusted life year] אצל בנות בגילאי 15-19 שנים במדינות עם הכנסה גבוהה -HICs [ high income countries], האחראי ל-2.2% מכלל ה-DALYs  .  נכון למאמר משנת 2106 על חסמי הטיפול של ED בבנות דיווחו רק עשר מדינות הדורשות ביטוחים פרטיים לכסות טיפול באנורקסיה ובולימיה. בנוסף, על פי האגודה הלאומית להפרעות אכילה (2014), מספר חברות ביטוח מכחישות באופן שגרתי כיסוי הולם של הפרעות אכילה בטענה שאין מספיק ראיות כיצד לטפל בהן בצורה הטובה ביותר. זה נכון למטופלים עם ביטוח ואינו מביא בחשבון הרבה יותר אנשים שאינם מבוטחים וחסרי גישה לטיפול מתאים.

בבתי החולים לילדים של NYU Langone Hassenfeld ובית החולים Bellevue בניו יורק, שירות הייעוץ לפסיכיאטריה של ילדים ונוער בתקופת הקורונה עלה פי 3 במספר הפגישות ספציפית להפרעות אכילה -ED בגילאי  5 עד 18 שנים, עם האבחנה של אנורקסיה השכיחה ביותר. אבחנות אחרות שנכללו היו הפרעת הימנעות בצריכת מזון והפרעת אכילה לא מוגדרת.

עליות דומות בהפרעות אכילה ED דווחו ממדינות נוספות כמו פנסילבניה ואוסטרליה. ברשת הבריאות Lehigh Valley בפנסילבניה, מערכת הבריאות דיווחה על הכפלה של מספר המטופלים בהפרעות אכילה במרפאות חוץ. באופן דומה במערב אוסטרליה בבית החולים לילדים פרת' (Perth Children’s Hospital), הם דיווחו על עלייה של 104% באשפוז של מתבגרים עם אנורקסיה נרבוזה. הנתונים מצביעים על המגמה הניכרת של ED בכל העולם; לא רק במסגרת האשפוז אלא גם בביקורים במרפאות חוץ ובחדרי המיון.

הגורמים הנוכחיים לעלייה ב-ED הם ספקולטיביים באופיים וחלק מהגורמים המשוערים כוללים הפרעות בפעילויות היומיומיות כולל: בזמני הארוחות, בפעילות גופנית, הפרעות בשינה, השפעות תקשורתיות, בידוד חברתי, מצוקה רגשית, ופחד מהידבקות. כמו כן, חלק מעלייה זו קשור לסגירת תכניות קהילתיות עקב נגיף הקורונה, עלייה בידע של ההורים על הפרעות נפשיות, והגברת המודעות של ההורים עקב פיקוח מוגבר על ילדים בבית. לכן אין זה מפתיע לראות עלייה גדולה במספר המקרים בעיר ניו יורק כאשר היא מוקד המגיפה בארצות הברית במהלך 2020.

בנוסף לעלייה במספר החולים המגיעים למערכות בריאות עם ED, תוכניות טיפול רבות שינו את העברת התוכנית לייעוץ טלפוני והצטמצמו בגודל ובהיקף, מה שהפך את מציאות הטיפול למכבידה. זה מתווסף על ידי המרכיב הפיננסי של תוכניות מיוחדות אלה, אשר לרוב דורשות ביטוח בריאות ברמה הגבוהה ביותר או תשלום פרטי בלבד. זה גורם לחוסר שוויון משמעותי במי שיכול לקבל טיפול מתאים. חולה אחד שטופל לאחר תחילת המגיפה אושפז למשך 29 ימים עקב חוסר יכולת למצוא מקום טיפולי מתאים עם צוות מלא של אנשי מקצוע רפואיים ועובדים סוציאליים בשל חסמים כלכליים.

מחקר חשוב הראוי לתשומת לב כל הנוגעים העוסקים במערכת הבריאות. ככל שאנו ממשיכים ללמוד על השפעת מגיפת הקורונה על הבריאות הפיזית והנפשית של בני אדם, יש להמשיך ולחקור את התפקיד שיש למגיפה על הפרעות אכילה (ED) באוכלוסיית הילדים ובני הנוער. בהתחשב בהשפעה הגדולה שיש ל-ED על בריאות הנפש, המחירים החברתיים ואיכות החיים, זהו נושא הדורש דיון מעמיק. יתרה מזאת, יש צורך להגביר את ההיצע והגישה לתוכניות ושירותים מיוחדים כדי לעזור לגשר על הפער בין ביקוש מוגבר להיצע נמוך ונגישות, מה שמותיר לעתים קרובות את הנזקקים ביותר עם טיפול תת-סטנדרטי.

התנהגות הדומה להפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) בבני אדם נראית גם בכלבים

בבעלי חיים ממשפחת הכלביים נצפו היפראקטיביות, אימפולסיביות וחוסר קשב, אשר חולקים גורמי סיכון דמוגרפיים דומים ותחלואה נלווית כמו הפרעות קשב וריכוז אנושיות

Canine hyperactivity, impulsivity, and inattention share similar demographic risk factors and behavioural comorbidities with human ADHD. Sini Sulkama , Hannes Lohi ,et al, University of Helsinki, Translational Psychiatry, October 15,  2021

מחקר שכלל כ- 11,000  כלבים הוכיח כי מין, גיל, וגזע הכלב, כמו גם בעיות התנהגותיות וגורמים סביבתיים מסוימים, קשורים להתנהגות היפראקטיבית ואימפולסיבית וחוסר קשב וריכוז (ADHD).

ממצאי המחקר יכולים לסייע בזיהוי טוב יותר, הבנה וטיפול בהיפראקטיביות אצל כלבים, אימפולסיביות וחוסר תשומת לב. יתר על כן, הם הצביעו על דמיון עם ADHD אנושיות, ובכך יאפשרו לגבש תפקידם של כלבים במחקרים הקשורים ל- ADHD, טוען פרופסור האנס לוהי, ראש קבוצת המחקר לגנטיקה בכלבים באוניברסיטת הלסינקי.
כלבים חולקים קווי דמיון רבים עם בני אדם, כולל תכונות פיזיולוגיות ואותה סביבה. בנוסף, התנהגות דומה ל- ADHD קורית באופן טבעי אצל כלבים. הופך כלבים למודל מעניין לחקר הפרעות קשב והיפראקטיביות בבני אדם.
קבוצת המחקר זו אספה נתונים על יותר מ-11,000 כלבים ע"י עריכת סקר התנהגותי נרחב. היפראקטיביות, אימפולסיביות וחוסר תשומת לב נבדקו באמצעות שאלות המבוססות על סקרי מחקר של ADHD בבני אדם. מטרת המחקר לזהות גורמים סביבתיים העומדים בבסיס התנהגות דמוית הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD) וקשרים פוטנציאליים לתכונות התנהגותיות אחרות.

גיל הכלב ומינו, כמו גם חוויית הבעלים של כלבים עושים את ההבדל

במחקר התגלה כי היפראקטיביות, אימפולסיביות וחוסר תשומת לב היו שכיחות יותר בקרב כלבים צעירים וכלבים זכרים. כפי שתצפיות מקבילות מתייחסות לגיל ולמין בקשר עם ADHD בבני אדם.
כלבים שבילו יותר מדי זמן לבד בבית מדי יום, היו יותר היפראקטיביים, אימפולסיביים וחסרי תשומת לב מאשר כלבים שבילו פחות זמן בכוחות עצמם. כלבים כחיות חברתיות, יכולים להיות מתוסכלים ולחוצים כשהם לבד,שיכול להתבטא בהיפראקטיביות, אימפולסיביות ואי תשומת לב. אפשר שכלבים שמבלים תקופות ארוכות יותר בבדידות מקבלים פחות פעילות גופנית ותשומת לב מבעליהם.
החוקרים גילו קשר חדש בין היפראקטיביות ואימפולסיביות, לבין ניסיון הבעלים עם כלבים, שכן שתי התכונות היו שכיחות יותר בכלבים שלא היו הכלב הראשון של בעליהם. הסיבה לתופעה זו נותרה לא ברורה. אנשים עשויים לבחור ככלב ראשון, כשאדם פחות פעיל תואם טוב יותר לרעיון של כלב חיית מחמד, בעוד שניתן לבחור כלבים פעילים ומאתגרים יותר לאחר שצוברים יותר ניסיון עם כלבים.

הבדלים התנהגותיים משמעותיים בין גזעי הכלבים

לגידול כלבים הייתה השפעה משמעותית על ההתנהגות הספציפית של גזעי כלבים שונים.
הבדלים בין גזעים יכולים גם להצביע על גנים העומדים בבסיס התכונות הרלוונטיות. היפראקטיביות ואימפולסיביות מצד אחד, וריכוז טוב מאידך, נפוצים בגזעים המגודלים לעבודה, כמו הרועה הגרמני והבורדר קולי (German Shepherd and Border Collie). לעומת זאת, גישה רגועה יותר נחשבת ליתרון בגזעים פופולריים כמו חיות מחמד או כלבי ראווה, כגון הצ'יוואווה, קולי ארוך השיער והפודל (Chihuahua, Long-Haired Collie and Poodle), מה שהופך אותם לחברותיים יותר בחיי היום יום. אזי חוסר תשומת לב יכול להיות שכיח יותר בקרב כלבי חיות מחמד מאשר בכלבי עבודה, לפיכך חוסר קשב יכול להיות שכיח יותר בכלבי מחמד כמו פודל.

קשר לבעיות התנהגותיות אחרות כמו הפרעות נלוות ל- ADHD

המחקר אישר שנצפו קשרים מעניינים בין היפראקטיביות, אימפולסיביות וחוסר תשומת לב, והתנהגות אובססיבית-כפייתית, תוקפנות ופחד.
כידוע ADHD קשורה לעיתים קרובות גם להפרעות ומחלות נפשיות אחרות. לדוגמה, הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית (OCD) מתרחשת לעיתים קרובות בשילוב עם ADHD. אצל כלבים התנהגות אובססיבית-כפייתית דמוית OCD יכולה להתבטא בין היתר, בתופעות כמו מרדף אחר הזנב, ליקוק מתמשך של משטחים או את עצמם, או בוהה ב'כלום '.

לסיכום, הממצאים מצביעים על כך שאותם אזורי מוח ואותם מסלולים נוירו-ביולוגיים שמווסתים פעילות, אימפולסיביות וריכוז הן בבני אדם והן בכלבים. זה מחזק את ההבטחה שכלבים מציגים כמין מודל לחקר ADHD. במילים אחרות, תוצאות המחקר יכולות גם לזהות בקלות יותר וגם לטפל באימפולסיביות וחוסר תשומת לב של כלבים, כמו גם לקדם מחקרים על ADHD בבני אדם.


…כנאמר בקהלת: מוֹתַר הָאָדָם מִן הַבְּהֵמָה
רגילים לצטט פסוק זה כדי לציין את עליונותו של האדם על הבהמה (מוֹתר, מהשורש ית"ר, יוֹתר). אלא, שהפסוק המקורי מקוהלת משמעותו הפוכה, מאחר ושניהם בני תמותה, וכנראה גם ברוחם שווים: "כִּי מִקְרֶה בְנֵי-הָאָדָם וּמִקְרֶה הַבְּהֵמָה, וּמִקְרֶה אֶחָד לָהֶם–כְּמוֹת זֶה כֵּן מוֹת זֶה, וְרוּחַ אֶחָד לַכֹּל; וּמוֹתַר הָאָדָם מִן-הַבְּהֵמָה אָיִן, כִּי הַכֹּל הָבֶל. (קהלת ג, פסוק יט). כל אחד יבין כמיטב הבנתו…

מיקרו-נוטריינטים לטיפול בהפרעות קשב והיפראקטיביות בנוער: ניסוי קליני אקראי

Micronutrients for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Youths: A Placebo-Controlled Randomized Clinical Trial, Jeanette M. Johnstone et al, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Article in Press 2021 

מטרת המחקר להעריך האם מיקרו נוטריינטים (ויטמינים/מינרלים) מועילים לטיפול בהפרעת קשב וריכוז/היפראקטיביות (ADHD) והפרעת שיבוש במצבי רוח (irritability), בדגימה של ילדים בצפון אמריקה.

במחקר ניסוי קליני אקראי, מבוקר פלצבו, ב- 3 מקומות,  במשך 8 שבועות, עם מיקרו-נוטריינטים, נערך בילדים לא מטופלים בתרופות בגילאי 6 עד 12 שנים עם ADHD ולפחות סימפטום אחד של עצבנות פוגעת (irritability), לפי דוח הורים לשאלון תסמינים של ילדים ומתבגרים-5 (CASI-5). תוצאות ראשוניות הראו שיפור התרשמות גלובלית קלינית (CGI-I) וציון מרוכב CASI-5 בדרוג הורים על: ADHD; ODD (התנהגות מתריסה); disruptive mood dysregulation (הפרעה בוויסות מצב הרוח); peer conflict symptoms (קשיים חברתיים), כולל תוצאות לקויות.

מתוך 135 ילדים אקראיים (גיל ממוצע 9.8 שנים), 126 בני נוער (93%) היוו את אוכלוסיית הכוונה לטיפול שונה. ציוני CASI-5 מורכבים השתפרו משמעותית עבור שתי הקבוצות, עם שינוי ממוצע של 0.31 בקבוצת המיקרונוטריאנטים ושינוי ממוצע של 0.28 בקבוצת הפלצבו. עם זאת, ההבדל בין הקבוצות לא היה מובהק. קבוצת המיקרונוטריאנטים גדלה בגובה ב-6 מ"מ יותר מקבוצת הפלצבו. לא התרחשו תופעות לוואי חמורות או שינויים משמעותיים מבחינה קלינית מהבסיס בבדיקות הדם והשתן.

מסקנות המחקר הוכיחו שמיקרו-נוטריינטים הראו תועלת גלובלית על פני פלצבו על ידי דירוג רופא עיוורת, אך לא על ידי דירוג מורכב CASI-5 של הורים באוכלוסייה עם ADHD irritability. מיקרו-נוטריינטים הראו צמיחה לגובה גדולה יותר. מיקרו נוטריינטים נסבלו היטב, ורוב המשתתפים דבקו במספר הקפסולות שנקבעו להם. ניסוי מבוקר אקראי זה משכפל בטיחות ויעילות שדווחו עבור ADHD בשני ניסויים קטנים יותר של פורמולה דומה המכילה את כל הוויטמינים והמינרלים החיוניים הידועים בכמויות שבין הקצבה התזונתית המומלצת ורמת הצריכה הנסבלת העליונה

מחקר זה בן 8 שבועות של מיקרו-נוטריינטים משלימים ב-126 ילדים עם ADHD ומצב רוח עצבני, מתיישב עם מחקרים קודמים שהראו שיפור גלובלי. עם 54% מהמשתתפים בקבוצת המיקרו-נוטריאנטים מדורגים כמגיבים לטיפול בהשוואה ל-18% בקבוצת הפלצבו.

היעדר הבדלים בין הקבוצות בדיווחי הורים על התנהגות ילדם עשוי להיות מוסבר בשתי דרכים:
ראשית, ידוע כי ההשפעה הלא ספציפית של "תגובת פלצבו" לטיפול היא חזקה על דירוג הורים של התערבויות חדשות עם מעורבות הורית משמעותית. הטיפול במחקר זה נחשב חדשני ודורש מעורבות הורים גבוהה (הבטחת שהילד לקח 3-4 כמוסות 3 פעמים ביום) וככזה, ייתכן שהורים העניקו לילדם תשומת לב ושבחים מוגברים, תוך מתן תגמולים לא ספציפיים ששיפרו את ההתנהגות ללא קשר לטיפול המתקבל.
שנית, דיווח רטרוספקטיבי של הורים עשוי להיות נתון להטיות, לרבות רצף אירועים זמני, השפעות עדכניות ובולטות של התנהגות. כפי שנצפה במהלך ביקורים במחקר, התגובה האיכותית הראשונית של חלק מההורים של "אין שינוי" לגבי התנהגות, מלווה בתגובות כמותיות לשאלות תדירות, משך והפרעות לגבי תסמין היעד של ילדם שהראו שיפור אובייקטיבי. משערים שכאשר הורים מדווחים בדיעבד על התנהגות ילדם, הם עלולים לא לשים לב או לדווח על שיפורים יומיים הדרגתיים, שכן הם מתאימים את הציפיות שלהם לאורך זמן לרמה מחמירה יותר. לעומת זאת, באמצעות ה-CGI-I, רופאים מאומנים להשוות באובייקטיביות את הבסיס לתסמינים והתפקוד בסוף הטיפול.

העקביות והחוזק של שיפור התרשמות גלובלית קלינית (CGI-I) המדורג על ידי רופא לזיהוי הבדלים בין קבוצות נראו במחקרי מטה-אנליזה, שפותחו עבור ניסויים קליניים במימון המכון הלאומי לבריאות, בהן נמדדה רגישות ותקיפות לשינוי סימפטומים שדווחו על ידי רופאים תוך שימוש בכל המידע הזמין. במחקרים אלה, התבססו על נתונים מקיפים ממספר שאלונים, מידע מהורה וילד, והתנסות במעבדה עם המשתתף. ההערכה הגלובלית כללה שאלות מובנות בנוגע לבעיית יעד מזוהה מההורים, ותגובות של ההורים, לפרטים על המרכיבים שרובם אחראים לשיפור גלובלי בהתבסס על הדוחות.

לסיכום, מחקר מעניין ויחודי מבין המחקרים האחרים. למרות שהממצאים במחקרים לא הדגימו הבדלים בין הקבוצות בתסמיני הליבה של ADHD, תוספת מיקרו-נוטריינטים הייתה קשורה לשיפורים גלובליים שהתייחסו למגוון תחומי חיים, כולל חרדה, כעס ושינה. נדרשים מחקרים נוספים בתחום זה.

שילוב גיל יחסי צעיר עם הפרעת קשב וריכוז (ADHD) גורם להשלכות שליליות ארוכות טווח

The Combined Effects of Young Relative Age and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder on Negative Long-Term Outcomes
Jonna Kuntsi et al, Article in Press Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Copyright © 2021

גיל יחסי צעיר (כלומר, להיות בין הצעירים בכיתה בבית הספר) והפרעת קשב ריכוז/היפראקטיביות (ADHD) הם שניהם גורמי סיכון פוטנציאליים להשלכות שליליות בטווח הארוך. גיל יחסי צעיר גם מגביר את הסיכון לאבחון של ADHD. המחקר שהסתמך על נתונים ממרשם לאומי שבדי, חקר את ההשפעות ארוכות הטווח העצמאיות והמשותפות, של גורמי הסיכון גיל יחסי צעיר ו-ADHD, על הישגים לימודיים, הפרעת שימוש בסמים (SUD), עבריינות, ודיכאון.
במחקר זוהו קבוצה ארצית של אינדיבידואלים עם גיל יחסי צעיר (ילידי נובמבר-דצמבר) וקבוצת השוואה עם גיל יחסי מבוגר (ילידי ינואר-פברואר). מתוך המדגם הכולל של 297,840 אינדיבידואלים ל-6,528 עם אבחנה של ADHD בילדות. ארבעת התוצאות נמדדו בגילאים 15 עד 23 שנים. בחנו את ההשפעות העיקריות, וההשפעה ההדדית (אינטראקטיביות) של גיל יחסי צעיר ו-ADHD, על תוצאות ארוכות טווח.
תוצאות המחקר הראו כי באנשים ללא ADHD, גיל יחסי צעיר היה קשור לסיכון מוגבר לדיכאון, ולהישגים לימודיים נמוכים, אך לא לעבריינות ופלילים. באנשים עם ADHD, גיל יחסי צעיר היה קשור לסיכון מוגבר להפרעת שימוש בסמים (SUD), והישגים לימודיים נמוכים, אך לא לדיכאון ולא לעבריינות. נראתה אינטראקציה בין גיל יחסי צעיר לבין ADHD לסיכון מוגבר לדיכאון. ראו השפעות גיל צעיר יחסיות שמוסיפות לראיות התומכות בגישה גמישה יותר לגיל תחילת בית הספר, ומדגישות את החשיבות להשוואות קפדניות של התאמת הגיל במהלך הערכה לתסמיני ADHD בילדות.

להיות בין הצעירים בכיתה בבית ספר מעמידה את הילד בנחיתות ביחס למגוון השלכות, כולל הישגים לימודיים וספורטיביים. תופעה זו, המכונה אפקט הגיל היחסי, מופיעה גם בהפרעת קשב ריכוז/היפראקטיביות .(ADHD) מספר מחקרים רחבי היקף מדווחים על שיעורים גבוהים יותר של אבחון וטיפול תרופתי בADHD בקרב ילדים שהיו צעירים יחסית מבני גילם. ממצאים אלה אינם מוסברים ע"י עונת השנה בה היתה הלידה, שכן השוואות בין ארצות ומדינות מצביעות על כך שההבדלים בהשלכות מתייחסים לסף הקובע לתחילת שנת הלימודים ולא לחודש הלידה כשלעצמו.
סקירה שיטתית עדכנית של השפעת הגיל היחסי על הפרעת קשב וריכוז זיהתה 20 מחקרים, מתוכם 16 דיווחו על שיעור גבוה יותר משמעותית של ילדים צעירים יחסית שאובחנו עם ADHD או מטופלים בה. מטא-אנליזה שכללה 17 מתוך 20 המחקרים הצביעו עוד על יחס סיכון משמעותי של 1.27 לקבלת תרופות ל – ADHD מחקרים אלה כוללים מחקרים גדולים מאד של cohort ורישום על פני מדינות ויבשות רבות, עם גילאים משתנים של כניסה לבית הספר ושיעורי רישום מרשמים לתרופות.
המחקרים מבוססים על רישום משבדיה, פינלנד, נורבגיה ואיסלנד הצביעו כולם על השפעות גיל יחסיות משמעותיות על הפרעות קשב וריכוז ADHD, אך יוצא מן הכלל הוא מערך הנתונים הדני שדיווח על חוסר השפעת גיל יחסי על השימוש בתרופות לטיפול ב-ADHD-הסבר הסביר ביותר להיעדר השפעת גיל יחסית בדנמרק הוא הגישה הגמישה יותר לגיל תחילת בית הספר, עם שיעור גבוה של ילדים צעירים יחסית שעוכב בשנה אחת. בסך הכל, הממצאים על השפעת הגיל היחסית על הפרעת קשב וריכוז מעלים את האפשרות שההפרעה עלולה להיות מאובחנת יותר בקרב הילדים הצעירים ביותר, ולפיכך הפחות בוגרים מבחינה התפתחותית בכיתה (או לחילופין, שההפרעה עלולה להיות תת מאובחנת בקרב הילדים המבוגרים ביותר בכיתה). הנתונים ממרשם שוודי ארצי הצביעו על כך שלילדים שנולדו בנובמבר ודצמבר, הצעירים בכיתה, סבירות גבוהה יותר להיות מאובחנים עם ADHD , או לקבל מרשם לטיפול תרופתי להפרעות קשב וריכוז , בהשוואה לאלו שנולדו בינואר ופברואר. עם זאת, לא הופיעו הבדלים מקבילים עבור תסמיני הפרעת קשב וריכוז מדווחים על ידי הורים או עצמיים בשתי קבוצות משלימות מבוססות אוכלוסייה של תאומים בני 9 שנים ומבוגרים. מחקר נוסף בארצות הברית דיווח רק על השפעת גיל יחסית חלשה עבור דירוג הורים על תסמיני ADHD אך השפעה חזקה בדירוג מורים. ממצאים אלה, עולים בקנה אחד עם האפשרות שתפיסות המורים של חוסר בשלות ביחס לעמיתים עשויות לתרום לאבחון יתר של ADHD בקרב הילדים הצעירים ביותר בכיתה.
הקשר הרחב יותר להשפעת הגיל היחסית על ADHD מתייחס ל-3 תצפיות. ראשית, ADHD נמצאת בקצה הקיצוני של רצף של סימפטומים של חוסר תשומת לב והיפראקטיביות-אימפולסיביות. שנית, תסמיני ADHD (למשל, "תנועתיים אנרגטיים", "פליטת תשובות", " חסרי סבלנות קושי לחכות לתור") שכיחים בקרב ילדים צעירים ויורדים באופן כללי עם הגיל. שלישית, אבחון ADHD מסתמך על השוואה יחסית לילדים אחרים בני אותו גיל: על הילד להראות סימפטומים של חוסר קשב או היפראקטיביות-אימפולסיביות במידה משמעותית יותר מהאופייני לגילם, כדי לקבל את האבחנה. ככזה, ילד המציג תסמיני ADHD במידה בינונית, אך מתחת לסף האבחון, עשוי להיראות כמי שחצה את הסף לאבחון אם לא מדויק בהשוואה לילדים בוגרים במידת מה. בתרחיש זה, למרות שרובם הגדול של הילדים בקבוצה המוגדרים הן על ידי אבחנה של ADHD והן על ידי גיל יחסי צעיר עדיין צפויים להיות עם הפרעות קשב וריכוז "אמיתיות" (כלומר, אבחנה שאינה תלויה בגיל יחסית צעיר), חלק קטן מהם צפויים להיות ADHD פחות חמורות עקב חציית הסף לאבחון בין השאר בגלל חוסר הבשלות היחסית שלהם
באמצעות מערך נתונים גדול המבוסס על רישום שוודי, רואים שבאנשים ללא ADHD, היותם צעירים בכיתה מגביר הסיכון לרמה נמוכה בהשכלה, דיכאון ו-SUD, אך לא לפלילים, בגילאי 15 עד 23 שנים. . עוד צפינו בהשפעות נוספות של גיל יחסי צעיר ו-ADHD המזהות אנשים בסיכון הגדול ביותר לתוצאות השליליות: גיל יחסי צעיר הגביר את הסיכון, מעבר להשפעה הגדולה המיוחסת ל-ADHD, ל-SUD ולהישגים לימודיים נמוכים. גיל יחסי צעיר לא העלה את הסיכון לדיכאון או עבריינות בקרב אנשים עם ADHD, עם אינטראקציה משמעותית בין הגיל היחסי לסטטוס ADHD עבור דיכאון: השפעת הגיל היחסי הצעיר על דיכאון מאוחר יותר פחתה בקרב האנשים עם ADHD, בהשוואה לאלה ללא הפרעות קשב וריכוז.
גיל יחסי צעיר היווה גורם סיכון אוניברסלי ל-SUD שלאחר מכן, עבור אנשים עם וללא ADHD. זה מראה כיצד היותו צעיר יותר מרוב חברי הכיתה מעמיד ילד בנחיתות לטווח ארוך, התנהגותית וחברתית, כך שהסיכון ל-SUD בגילאי 15 עד 23 שנים גדל, אפילו ללא תלות בהשפעה הגדולה יותר הקשורה ADHD. למניעה עתידית, תוצאות אלו מדגישות שהילד הפרט הפגיע ביותר ל-SUD הוא הילד שיש לו גם ADHD וגם צעיר יותר מבני גילו באותה כיתה. התוצאות משפרות עוד יותר את ההבנה שלנו לגבי ADHD על ידי כך שהראו שבאנשים עם הפרעות קשב וריכוז, חוסר בשלות יחסית תורם לסיכון ל-SUD מאוחר יותר. דפוס דומה הופיע עבור הישגים לימודיים נמוכים, עבור אלו עם וללא ADHD. ההשפעה ארוכת הטווח של הגיל היחסי הצעיר על ההישגים הלימודים עולה בקנה אחד עם מחקרים קודמים, אם כי נדרש שכפול נוסף ביחס לתוצאה עבור קבוצת ADHD שבה ה-CI כלל 1.
דפוס שונה התגלה עבור דיכאון ופשע, שבו גיל יחסי צעיר לא העלה את הסיכון לתוצאות אלו עבור קבוצת ADHD . למרות שגם הגיל היחסי הצעיר לא העלה את הסיכון לפשע מאוחר יותר עבור אנשים ללא ADHD . עבור דיכאון נמצאה השפעה מובהקת ואינטראקציה משמעותית בין גיל יחסי ומצב ADHD: השפעת הגיל היחסי הצעיר על דיכאון הופחתה באופן משמעותי בקרב אנשים עם ADHD, בהשוואה לאלו ללא ADHD. הפחתה יחסית זו בסיכון לדיכאון בקרב הצעירים בכיתה עם ADHD עולה בקנה אחד עם ADHD שעלול להיות פחות חמור בקרב אלה שהיו צעירים בכיתה, בהתאם לאבחון היתר של השפעת הגיל היחסית על ADHD. עם זאת, הראיות לחשבון זה מוגבלות באופן כללי בנתוני המחקר. מחקרים עתידיים יכולים לחקור עוד יותר את האפשרות של ADHD פחות חמור בקרב אנשים שהיו צעירים בכיתה על ידי שימוש בשיטות אחרות, כגון ניתוחים גנטיים או הערכת שיפור בתסמיני ADHD לאורך זמן.
בהתחשב בגודל ההשפעות העיקריות המשמעותיות של הפרט, ברור שההשפעות של גיל יחסי צעיר על התוצאות הן מתונות בהשוואה להשפעות הגדולות הרבה יותר כאשר הן קשורות לאבחון ADHD. בעוד אנו מכירים בהשפעה הגדולה הקשורה לאבחון ADHD, עלינו לשים לב גם למגבלה בלתי נמנעת של ניתוחי המחקר בכך שלא ניתן היה להפריד, בקבוצת ADHD בגיל היחסי הצעיר, בין מקרי ADHD "האמיתיים" לאלו המשקפים אפשרי סיווג שגוי עקב גיל יחסי צעיר. משמעות הדבר היא שאולי זלזלנו בגודל ההשפעות, למרות שגודל המדגם הגדול מאוד איפשר לנו להבחין בהבדלים משמעותיים בין קבוצות הפרעת קשב וריכוז צעירים בכיתה ובוגרים בכיתה. מגבלה נפרדת היא שזיהוי מקרי ADHD הסתמך על אבחון מבוסס רישום של הפרעת קשב וריכוז ומתן תרופות ל- ADHD. למרות שאין נתוני חומרה או סימפטומים ברשומות, הממצאים מסתמכים על חולי ADHD שעלולים להיות מושפעים בצורה חמורה יותר מאשר אנשים עם ADHD שאינם מקבלים או פונים לתמיכה רפואית. מגבלה נוספת היא שנתוני המעקב שלנו הוגבלו לנתונים שנאספו מ-2005 עד 2013. יש צורך בשכפול נוסף עם נתונים עדכניים יותר, במיוחד לאחר יישום ה-DSM-5, שהעלה את מגבלת הגיל של הופעת סימפטומים מגיל 7 עד 12 שנים באבחון של ADHD.
בנתוני הרישום השוודי הללו, השכיחות של אבחנה של ADHD הייתה 2.8% בקרב הצעירים בכיתה (ילידי נובמבר-דצמבר) ו-1.7% בקרב הבוגרים ביותר בכיתה (ילידי ינואר-פברואר).

אם תפיסות של חוסר בשלות ביחס לעמיתים תורמות לאבחון יתר של הפרעת קשב וריכוז בקרב הצעירים בכיתה, היינו מצפים למצוא ראיות לכך שאופי הפרעות קשב וריכוז, ובהמשך הקשר של ADHD עם תוצאות שליליות ארוכות טווח עשויות להיות שונות עבור אלה, שהיו צעירים בכיתה. האינטראקציה המשמעותית שנצפתה בדיכאון בין הגיל היחסי לסטטוס ADHD עולה בקנה אחד עם אפשרות זו: הקשר בין אבחון ADHD ודיכאון שלאחר מכן הנו מופחת בקרב הצעירים בכיתה. לגבי עבריינות, התוצאות היו באותו כיוון, אך האינטראקציה לא הייתה מובהקת סטטיסטית. ממצאים אלו מצביעים עוד על כך שחוסר בשלות לא סביר שהינו חלק מהמנגנון הבסיסי שמוביל להגברת הסיכון להפרעות קשב וריכוז ולתוצאות השליליות של דיכאון ופלילים, בהתחשב בכך שהגיל היחסי הצעיר לא היה גורם סיכון לתוצאות אלו בקרב אנשים עם ADHD. לעומת זאת, חוסר בשלות יחסית העלה את הסיכון ל-SUD והישגים לימודיים נמוכים אצל אנשים עם ADHD.